Poisson ou Animal ?

Mystérieuse lamproie

Poisson ou Animal ?